Historie

Vesterålen Fiskeripark AS ble etablert i 2000, på initiativ fra Vesterålen Regionråd. Formålet til selskapet var å bidra til kunnskapsbaserte aktiviteter som bidro til kompetanseheving og økt rekruttering til fiskerinæringen. En sentral del av arbeidet var organisering av FoU-virksomhet, opplæringstiltak og koordinering.

Oppstart

Ved oppstarten besto selskapet av én ansatt og har gradvis bygget seg oppover. Grunnet en økende mengde med oppdrag utenfor Vesterålen, endret Vesterålen Fiskeripark AS navn til Fiskeriparken AS i 2013.

Fusjon

I 2015 fusjonerte Fiskeriparken AS med Hadsel Vekst, som i 2009 hadde blitt etablert av Hadsel Kommune og Trollfjord Kraft AS. Formålet til Hadsel Vekst var å bidra til nyskaping, bedriftsetableringer og utvikling av eksisterende næringsliv gjennom bruk av kompetanse, ressurser og nettverk. Det fusjonerte selskapet videreførte navnet Fiskeriparken AS. Etter fusjonen har selskapet hatt kontorlokaler både på Stokmarknes og Myre.

De fleste kundene har geografisk tilhørighet i Vesterålen, selv om kundebasen i økende grad består av kunder utenfor regionen. Omtrent 80% av prosjektaktiviteten i selskapet er tilknyttet den marine næringen og da spesielt hvitfisknæringen. De siste årene har det vært en økende grad av prosjekter fra andre næringer, spesielt gjelder dette turisme og opplevelsesnæringen.

Med bakgrunn i det, endret Fiskeriparken AS i 2018 navn til Fiskeriparken Egga Utvikling AS. I dag har selskapet vokst seg til å ha ei omsetning på godt over 15 millioner og 12 ansatte.

Ambisjonen til Egga Utvikling er å bli det beste og mest kompetente utviklingsmiljøet i regionen, med tydelig fokus på det lokale næringslivets utviklingsbehov og potensiale. Vi skal være en hjelper og fasilitator for næringslivet, samt et verktøy for virkemiddelapparatet. Innenfor marin næringsutvikling skal vi utvikle et så sterkt og kompetent miljø at vi skal være ledende nasjonalt og internasjonalt. Vi skal være et utviklingsorientert selskap, med fokus på både regionen, næringslivet og medarbeiderne.